Werkzaamheden met betrekking tot revitalisering Varck-Oost

Met betrekking tot de werkzaamheden in het kader van de revitalisering van het Varck-Oost delen wij als volgt mede:

Vanaf 7 maart a.s. t/m 1 april zal de kruising Spoelsterstraat/Twijnerstraat voor alle verkeer worden afgesloten i.v.m. de rioleringswerkzaamheden.

In verband met werkzaamheden aan de gasleiding in de omgeving van het gasontvangststation zal de Gasunie de Spoelsterstraat vanaf de zijde van de Spinnerstraat/Werfheegde voor alle verkeer afsluiten vanaf 4 april t/m 23 mei a.s.

bereikbaarheid VARCK OOST

Vanaf 4 maart is de Twijnerstraat vanaf de Kruislandstraat t/m de Ruwerstraat weer bereikbaar.

Het is de bedoeling dat de aannemer wat compacter gaat werken, dat wil zeggen dat een groter deel van de Twijnerstraat beklinkerd zal worden en ook de voetgangerspaden betegeld gaan worden voordat nieuwe stukken straat open worden gebroken. Dit alles om de overlast voor aanwonenden zowel particulieren als bedrijven te beperken.

Ondernemerfonds ‘t Varck & Brammelo

Ondernemersfonds ’t Varck & Brammelo

Wat willen we bereiken?

Het doel van de Stichting is de kwaliteit van het bedrijventerrein ’t Varck & Brammelo te versterken en (kosten)voordelen voor ondernemers te realiseren.

We pakken allereerst de volgende zaken op:
• Het samen met bedrijven en gemeente werken aan een kwalitatief hoogwaardig en veilig industrieterrein ’t Varck & Brammelo;
• Het behartigen van de gezamenlijke belangen van de bedrijven op het industrieterrein naar de gemeente en andere partijen;
• Het zijn van aanspreekpunt en gesprekspartner van de gemeente Haaksbergen;
• Het verhogen van de organisatiegraad van de deelnemende bedrijven;
• Het bundelen van middelen en krachten;
• Het bevorderen van de onderlinge samenwerking;
• Het onderling uitwisselen van informatie;
• Het zorgen voor een goede intern en externe communicatie.

Wat levert het u op?

De Stichting Ondernemersfonds ’t Varck & Brammelo heeft voor de komende jaren de volgende actiepunten:

• Uitvoering project Keurmerk Veilig Ondernemen, waarbij middels een periodieke dag- en avondschouw op het industrieterrein de veiligheid van het industrieterrein wordt gemonitord.
Het actieplan KVO wordt uitgevoerd.
• Voorlichting/informatiebijeenkomsten voor bedrijven over (brand)veiligheid en andere noodzakelijke regelgeving voor bedrijven;
• Het uitbreiden van de collectieve camerabeveiliging op het hele industrieterrein ’t Varck & Brammelo, zodat alle bedrijven op het industrieterrein hiervan profiteren.
• Instandhouding van een uniform bewegwijzeringsysteem (inclusief huisnummering) voor de bedrijven op het industrieterrein.
• Samenwerking met de gemeente inzake de aanpak van zwerfvuil. Het opzetten van een zwerfvuilproject waarbij middels de inzet van bijvoorbeeld een werkervaringsplaats de
zwerfvuilproblematiek periodiek wordt aangepakt.
• Afspraken met de gemeente over onderhoud en beheer van het industrieterrein ’t Varck&Brammelo. Er wordt gestreefd naar een extra kwaliteitsimpuls die mede vanuit het ondernemersfonds
zal worden gefinancierd;
• De inzet van een professionele parkmanager als klankbord en aanspreekpunt voor bedrijven en aanspreekpunt voor de gemeente. De parkmanager springt in op actuele knelpunten en
bespreekt deze met de gemeente;
• Netwerkbijeenkomsten bedrijven om cross selling te stimuleren en in nauwe samenwerking met de bedrijvenvereniging;
• Het organiseren van collectieve inkoopvoordelen voor bedrijven op het industrieterrein. De collectieve energie inkoop wordt verder uitgebreid, andere collectieve inkoopvoordelen
worden nader onderzocht (bijvoorbeeld collectieve keuring brandblusmiddelen, collectieve BHV-trainingen, enz.).
• Nieuwsbrief en website met informatiemogelijkheden voor bedrijven.

Hoe werkt het en wat kost het?

Om dit te kunnen betalen wordt een ondernemersfonds opgericht. Dit kan door de invoering van de Bedrijveninvesteringszone (BIZ). Daarmee kan de stichting de komende vijf jaar (!) een vuist maken om het industrieterrein op de kaart te zetten!
Elke ondernemer op het industrieterrein draagt als gebruiker van zijn of haar pand via een vaste BIZ-bijdrage een eigen steentje hieraan bij. Deze bijdrage is gekoppeld aan de WOZ-waarde van uw bedrijfspand en wordt door de gemeente geïnd. De geïnde BIZ-bijdrage wordt vervolgens één op één als heffing (minus de inningskosten van het GBT) aan de Stichting Ondernemersfonds ’t Varck & Brammelo overgemaakt.

Het is en blijft dus geld van en voor ondernemers! Iedereen betaalt en profiteert dus mee!

Revitalisering

De revitalisering van de industrieterreinen ’t Varck en de Rietmolenweg (Sint Isidorushoeve) is nagenoeg voltooid. Nu wordt een begin gemaakt met deelgebied ’t Varck Oost. Met het onthullen van een bouwbord is afgelopen maandag deze laatste fase van het revitaliseringstraject ingeluid. De revitalisering van ’t Varck Oost moet het verouderde bedrijventerrein weer aantrekkelijk maken voor zowel bestaande bedrijven als voor vestiging van nieuwe ondernemingen. Een stimulans voor de werkgelegenheid. Een pakket maatregelen is erop gericht de optimale leefbaarheid voor ondernemers en bewoners te bevorderen.

Lees meer →